اصطلاحات آزمایش خون

WBC : مخفف WHITE BLOOD CELL   و  به تعداد سلول های سفید خون اشاره  دارد که  دارای نوتروفیل – منوسیت – لنفوسیت – بازوفیل – ائوزینوفیل  است.

RBC :  مخفف RED BLOOD CELL و به معنی  تعداد گلبول های قرمز خون است.

HGB : مخفف HEMOGLOBIN  و نشان دهنده میزان رنگ دانه خون انسان است. مقدار هموگلوبین کم خونی یا پرخون بودن بدن را تعیین می کند.

PLT : مخفف PLATELET  و  به تعداد پلاکت در خون اشاره می کند. پلاکت  در انعقاد خون نقش داشته  و تعداد آن ها مرتبط با بیماریهای انعقادی خون است.

 HCT: مخفف HEMATOCRIT و  به معنی  نسبت حجم سلولی خون و بخش مایع خون است.

MCV : مخفف MEAN CORPOSCULAR VOLUME  و  به معنی حجم گلبول های سرخ خون است.

NEU : مخفف   NEUTROPHIL   است که از سایر  گلبول های سفید مهم خون است.   بیشتر اوقات افزایش و کاهش در تعداد آن مربوط  به بیماری های عفونی و باکتریایی  است

CBC : مخفف CELL BLOOD COUNT  به معنی  شمارش و اندازه گیری تمام مقادیر قابل اندازه گیری و قابل محاسبه خون  است که WBC – RBC – HCT-HGB-PLT-MCH-MCV-MCHC-MPV-RDW  را شامل می شود .

Lym : مخفف LYMPHOCYTE است که بیانگر  تعداد  گلبول های سفید مهم خون  است. بیشتر اوقات  کاهش یا افزایش در میزان این سلول خونی هم مربوط به  بیماری های  ویروسی است .

Rdw : مخفف کلمه red blood  cell distribution width  است. با کمک این  عبارت  میزان یک نواختی یا عدم یک نواختی اندازه گلبول های قرمز خون مشخص می شود. هر چه مقدار این عدد کم تر باشد ، گلبول های قرمز خون یک دست تر هستند. چنان چه به بیماری های آنیزوسایتوزیس و پویکیلوسایتوزیس  شک کردید به اندکس گلبول قرمز خون مراجعه کنید.

MCHC : مخفف  عبارت MEAN CORPOSULAR HEMOGLOBIN CONECTRTION است. این عبارت  به میزان غلظت متوسط هموگلوبین در سلول قرمز اشاره دارد.

MCH : مخفف عبارت MEAN CORPOSCULAR OF HEMOGLOBIN  است و به میزان متوسط هموگلوبین در هرسلول اشاره می کند.

PRO : مخفف PROTEIN  است  و برای اندازه گیری کل پروتئین های سرمی به کار می رود.

AST : مخفف عبارت ASPARTATAE TRANSINASE است. این آنزیم در قسمت های مختلف بدن  مانند کبد، قلب ،گلبول های قرمز و .. حضور دارد.  بالا بودن این آنزیم در مقدار غیر طبیعی نشان از  بیماری در فرد است. از جمله بیماری هایی مانند همولیز درون عروقی ،آسیب های کبدی ناشی از هپاتیت و یا کبد چرب،  آسیب های قلبی از این دسته اند.

ALT : مخففALANINE  TRANSAMINASE   است. ALT نیز یک آنزیم به شمار می رود که در همان بافت هایی که ASTوجود دارد یافت می شود. هم چنین  مقدار  بالای این آنزیم مشابه به همان بیماری های AST است.

Cr : مخفف کلمه creatinne است. این جسم آلی در داخل بدن از ماده ای به اسم کراتین فسفات  تهیه می شود که در عضلات بدن تولید می گردد . مقدار این جسم  به توده عضلانی افراد مختلف بستگی دارد.  برای نمونه در نوزادان کم تر و در مردان بیش تر است.

Bun : مخفف blood  urea nitrogen  است. سنجش این پارامتر سرمی جهت ارزیایی عملکرد کلیه مهم و مفید است.  اوره به عنوان محصولی فرعی  از متابولیسم پروتئین ها در کبد تولید می گردد و در واقع  ضایعات حاصل از مصرف پروتئین را به شکل اوره از کلیه دفع می کند. بنابراین مسئله خوبی برای بررسی  عملکرد کلیه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نطر خود را ارسال کنید
لطفا نام خود در این قسمت را وارد کنید