با توجه به نیاز کنونی جهت تهیه و مصرف مواد ضدعفونی کننده بر آن شدیم تا راهنمائی های اولیه جهت تهیه ، کاربری و تاثیر مواد گندزدا و تفاوت های آنها را بیان نمائیم.

گندزدایی (Disinfection ) :

Iran Bio Medical

برطرف کردن مقدار زیاد یا همه میکرو ارگانیسم هاي پاتوژن نظیر باکتري هاي زایا، قارچ ها، انگل ها و ویروس ها به جز اندوسپور باکتري ها از روي وسایل می باشد. این مرحله تحت تأثیر فاکتورهاي مختلفی نظیر شستشو، مقدار مواد آلی موجود روي وسیله ، نوع و مقدار آلودگی با میکرو ارگانیسم ها، غلظت و مدت زمان تماس با مواد ضدعفونی کننده ، شکل و وضعیت وسیله پزشکی ، دما و PH ماده ضدعفونی کننده می باشد.

 

 

ماده گندزدا (Disinfectant ) :

ماده اي است که براي کم کردن بار میکروبی از روي سطوح بی جان و اجسام به کار برده می شود.

 

 

آنتی سپتیک (Antiseptic ) :antiseptics - iranbiomedical

ماده اي است که بازدارنده فعالیت ارگانیسم ها از روي بافت هاي زنده است.

 

 

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نطر خود را ارسال کنید
لطفا نام خود در این قسمت را وارد کنید